Schumann complete recordings /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schumann, Robert, 1810-1856 (Nhà soạn nhạc)
Tác giả của công ty: Berliner Philharmoniker (Nhạc công cụ)
Tác giả khác: Pollini, Maurizio, 1942- (Nhạc công cụ), Abbado, Claudio (Nhạc trưởng), Schumann, Robert, 1810-1856.
Định dạng: Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Berlin : Deutsche Grammophon, [2012]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:ACCESS STREAMING AUDIO

ACCESS STREAMING AUDIO

Vassar - Music Unmapped location

Chi tiết quỹ từ Vassar - Music Unmapped location