Manœuvres of horse artillery /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kościuszko, Tadeusz, 1746-1817.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
French
Được phát hành: New-York : Sold by Campbell & Mitchell, 1808
Những chủ đề:

West Point - Early American Imprints

Chi tiết quỹ từ West Point - Early American Imprints
Số hiệu: UF157 .K613 1808

West Point - Special Collection

Chi tiết quỹ từ West Point - Special Collection
Số hiệu: UF157 .K613 1808