Historical sketch of the United States Artillery School, Fort Monroe, Virginia from 1867 to 1887.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Artillery School (Fort Monroe, Va.)
Tác giả khác: Tidball, John C. 1825-1906, USMA 1848.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Fort Monroe, Va. : [s.n.], 1887.
Những chủ đề:

West Point - Special Collection

Chi tiết quỹ từ West Point - Special Collection
Số hiệu: F234.F67 A7 1887