Secular saints : 250 canonized and beatified lay men , women and children /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cruz, Joan Carroll, 1931-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Rockford, Ill. : Tan Books, c1989.
Những chủ đề:

Siena - Reference (First Floor)

Chi tiết quỹ từ Siena - Reference (First Floor)
Số hiệu: BX4655.2 .C74 1989