Gun making in the United States /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Birnie, Rogers, 1851-1939, USMA 1872.
Định dạng: Tài liệu chính phủ Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington : Government Printing Office, 1907.
Những chủ đề:

West Point - Special Collection

Chi tiết quỹ từ West Point - Special Collection
Số hiệu: UF533 .B6 1907