Explanation in archeology; an explicitly scientific approach

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Watson, Patty Jo, 1932-
Tác giả khác: LeBlanc, Steven A., Redman, Charles L.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, Columbia University Press, 1971.
Những chủ đề:

RIT - Library Offsite Collections - Books

Chi tiết quỹ từ RIT - Library Offsite Collections - Books
Số hiệu: CC75 .W38

Siena - Second Floor

Chi tiết quỹ từ Siena - Second Floor
Số hiệu: CC75 .W3