Military industries of Japan,

"The present investigation has been accomplished chiefly by Mr. Norimoto Masuda."--Pref.signed: Ushisaburo Kobayash

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Masuda, Norimoto
Tác giả khác: Kobayashi, Ushisaburō, 1866-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York [etc.] Oxford University Press, 1922
Loạt:Japanese monographs
Những chủ đề:

Bard - Stevenson Library

Chi tiết quỹ từ Bard - Stevenson Library
Số hiệu: HD9743 .K61

West Point - Circulating Books

Chi tiết quỹ từ West Point - Circulating Books
Số hiệu: UA845 .M42

Vassar - Main

Chi tiết quỹ từ Vassar - Main
Số hiệu: UA845 .M3