Préparation de l'artillerie a la bataille : tirs de guerre en pleins champs /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Le Rond, Henri Louis, 1864-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Charles-Lavauzelle, [1906]
Phiên bản:2e ed.
Những chủ đề:

West Point - Special Collection

Chi tiết quỹ từ West Point - Special Collection
Số hiệu: UF228 .L4 1906