The ordnance manual for the use of the officers of the United States Army.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United States. Army. Ordnance Department.
Tác giả khác: Laidley, Theodore, 1822-1886, USMA 1842.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia, J. B. Lippincott, 1862.
Phiên bản:3d ed.
Những chủ đề:

West Point - Special Collection

Chi tiết quỹ từ West Point - Special Collection
Số hiệu: UF145 .U63 1862