On the job for victory.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: U.S. Shipping Board, Emergency Fleet Corporation, Publications Section
Tác giả khác: Lie, Jonas, 1880-1940
Định dạng: Ảnh
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : W.F. Powers Co. Litho, [19--?]
Những chủ đề:

RIT - RIT Archives - Rare Materials

Chi tiết quỹ từ RIT - RIT Archives - Rare Materials
Số hiệu: POSTER 1076