Mother and son ; the wartime correspondence of Isoko and Ichiro Hatano. [Translated from the French by Margaret Shenfield]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hatano, Isoko, 1905-1978.
Tác giả khác: Hatano, Rib?, 1931-2008.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
French
Japanese
Được phát hành: Boston : Houghton Mifflin, 1962