Trios (1981-1985)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wuorinen, Charles.
Tác giả của công ty: Group for Contemporary Music. (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Được phát hành: Westbury, NY : Koch International Classics, p1993.
Những chủ đề:

Siena - Sound Recordings

Chi tiết quỹ từ Siena - Sound Recordings
Số hiệu: CLA3 .W