Management of the multinationals : policies, operations, and research /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Sethi, S. Prakash., Holton, Richard H. 1926-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : The Free Press, [1974]
Những chủ đề:

Vassar - Main Annex

Chi tiết quỹ từ Vassar - Main Annex
Số hiệu: HD69.I7 M315