The virtuoso Liszt.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Liszt, Franz, 1811-1886. (Nhà soạn nhạc)
Tác giả khác: Swann, Jeffrey. (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Berkeley, CA : Music & Arts Programs of America, ℗1987.
Những chủ đề:

RPI - Folsom Library CD (1st Floor)

Chi tiết quỹ từ RPI - Folsom Library CD (1st Floor)
Số hiệu: M22.L774 V57 1987