The theatrical cast of Athens : interactions between ancient Greek drama and society /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hall, Edith, 1959-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006
Những chủ đề:

Le Moyne - Bookstacks

Chi tiết quỹ từ Le Moyne - Bookstacks
Số hiệu: PA3201 .H35 2006