The spirit of mediaeval philosophy ...

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gilson, Etienne, 1884-1978.
Tác giả khác: Downes, Alfred Howard Campbell, 1882-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, C. Scribner's sons, 1936.
Loạt:Gifford lectures, 1931-1932.
Những chủ đề:

RIT - Library Offsite Collections - Books

Chi tiết quỹ từ RIT - Library Offsite Collections - Books
Số hiệu: B721 .G433 1936a