Generalization in ethics; an essay in the logic of ethics, with the rudiments of a system of moral philosophy

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Singer, Marcus George, 1926-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, Russell & Russell [1971, c1961]
Những chủ đề:

RIT - Library Offsite Collections - Books

Chi tiết quỹ từ RIT - Library Offsite Collections - Books
Số hiệu: BJ1011 .S55 1971