Gun propulsion technology /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Stiefel, Ludwig.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, DC : American Institute of Aeronautics and Astronautics, c1988.
Loạt:Progress in astronautics and aeronautics; v. 109.
Những chủ đề:

West Point - Circulating Books

Chi tiết quỹ từ West Point - Circulating Books
Số hiệu: UF823 .G8 1988

RPI - Folsom Library Book Stacks

Chi tiết quỹ từ RPI - Folsom Library Book Stacks
Số hiệu: TL507 .P75 vol.109