Archival resources of Republican China in North America /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Wang, Chengzhi, 1966- (Tác giả), Chen, Su, 1960- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Chinese
Được phát hành: New York : Columbia University Press, [2016]
Những chủ đề:

Le Moyne - Bookstacks: Oversize

Chi tiết quỹ từ Le Moyne - Bookstacks: Oversize
Số hiệu: DS773.89 .W34 2016