Sea routes to the gold fields; the migration by water to California in 1849-1852.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lewis, Oscar, 1893-1992.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : A.A. Knopf, 1949.
Phiên bản:[First edition].
Những chủ đề:

Canisius - Book Shelves

Chi tiết quỹ từ Canisius - Book Shelves
Số hiệu: F865 .L685