Abridged history of the United States, or, Republic of America /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Willard, Emma, 1787-1870.
Tác giả khác: Murray, Charles W. (Khuôn mẫu), Sherman, Conger, 1793-1867. (Thợ in)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : Published by A.S. Barnes & Co., 1844.
Phiên bản:4th ed.
Những chủ đề:

Siena - Special Collections

Chi tiết quỹ từ Siena - Special Collections
Số hiệu: E178.1 .W6863 1844