Plato's epistles; a translation, with critical essays and notes,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Plato.
Tác giả khác: Morrow, Glenn R. 1895-1973.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Ancient Greek
Được phát hành: Indianapolis, Bobbs-Merrill [1962]
Loạt:The Library of liberal arts.
Những chủ đề:

RIT - Shelves (Ritter Arena)

Chi tiết quỹ từ RIT - Shelves (Ritter Arena)
Số hiệu: B391 .E8 M6 1962