Models /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Abruzzo, Emily (Biên tập viên), Ellingsen, Eric (Biên tập viên), Solomon, Jonathan D. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : 306090, Inc., 2007.
Phiên bản:First edition.
Loạt:306090 ; v. 11.
Những chủ đề:

RPI - Architecture Library Book Stacks

Chi tiết quỹ từ RPI - Architecture Library Book Stacks
Số hiệu: NA2790 .M68 2007