The Sistine Chapel /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Salvini, Roberto.
Tác giả khác: Camesasca, Ettore, 1922-1995.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Italian
Được phát hành: New York : H.N. Abrams, [1971]
Những chủ đề:

West Point - Special Collection Oversize

Chi tiết quỹ từ West Point - Special Collection Oversize
Số hiệu: N2950 .S313 1971