A notable libel case; the criminal prosecution of Theodore Lyman, Jr. by Daniel Webster in the Supreme judicial court of Massachusetts, November term, 1828

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Benton, Josiah H. 1843-1917.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston, C.E. Goodspeed, 1904.
Những chủ đề:

RIT - Cary Collection - Main

Chi tiết quỹ từ RIT - Cary Collection - Main
Số hiệu: cc094M573B478s