1983 Rural Electric Power Conference : papers presented at the 27th annual conference, Des Moines, Iowa, April 24-26, 1983 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Rural Electric Power Conference Des Moines, Iowa), IEEE Industry Applications Society. Rural Electric Power Committee., Institute of Electrical and Electronics Engineers. Central Iowa Section.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : IEEE, [1983]
Những chủ đề:

RPI - Folsom Library Book Stacks

Chi tiết quỹ từ RPI - Folsom Library Book Stacks
Số hiệu: TK3101 .R87 1983