Souvenir, the Seventeenth Indiana Regiment : a history from its organization to the end of the war, giving description of battles, etc., also list of the survivors.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United States. Army. Indiana Infantry Regiment, 17th (1861-1865)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Elwood, IN : Model Printing and Litho Co., [1913?]

West Point - Circulating Books

Chi tiết quỹ từ West Point - Circulating Books
Số hiệu: UA184.6 17th .B46