The great encyclopedia of nineteenth century major league baseball /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nemec, David.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Tuscaloosa, Ala. : University of Alabama Press, c2006.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:

Siena - Oversize (First Floor)

Chi tiết quỹ từ Siena - Oversize (First Floor)
Số hiệu: GV863.A1 N47 2006