Ku-liang chuan chu tzu so yin = A concordance to the Guliangzhuan

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Chinese University of Hong Kong. Institute of Chinese Studies.
مؤلفون آخرون: Guliang, Chi., Confucius.
التنسيق: كتاب
اللغة:Chinese
منشور في: Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan, 1995
الطبعة:Ti 1 pan
سلاسل:Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Jing bu ; di 13 zhong.
الموضوعات: