Ku-liang chuan chu tzu so yin = A concordance to the Guliangzhuan

Saved in:
Bibliografiske detaljer
Institution som forfatter: Chinese University of Hong Kong. Institute of Chinese Studies.
Andre forfattere: Guliang, Chi., Confucius.
Format: Bog
Sprog:Chinese
Udgivet: Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan, 1995
Udgivelse:Ti 1 pan
Serier:Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Jing bu ; di 13 zhong.
Fag: