Ku-liang chuan chu tzu so yin = A concordance to the Guliangzhuan

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Corporativo: Chinese University of Hong Kong. Institute of Chinese Studies.
Otros Autores: Guliang, Chi., Confucius.
Formato: Libro
Lenguaje:Chinese
Publicado: Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan, 1995
Edición:Ti 1 pan
Colección:Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Jing bu ; di 13 zhong.
Materias: