Ku-liang chuan chu tzu so yin = A concordance to the Guliangzhuan

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
निगमित लेखक: Chinese University of Hong Kong. Institute of Chinese Studies.
अन्य लेखक: Guliang, Chi., Confucius.
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Chinese
प्रकाशित: Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan, 1995
संस्करण:Ti 1 pan
श्रृंखला:Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Jing bu ; di 13 zhong.
विषय: