Ku-liang chuan chu tzu so yin = A concordance to the Guliangzhuan

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Autor kompanije: Chinese University of Hong Kong. Institute of Chinese Studies.
Daljnji autori: Guliang, Chi., Confucius.
Format: Knjiga
Jezik:Chinese
Izdano: Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan, 1995
Izdanje:Ti 1 pan
Serija:Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Jing bu ; di 13 zhong.
Teme: