Ku-liang chuan chu tzu so yin = A concordance to the Guliangzhuan

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Ente Autore: Chinese University of Hong Kong. Institute of Chinese Studies.
Altri autori: Guliang, Chi., Confucius.
Natura: Libro
Lingua:Chinese
Pubblicazione: Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan, 1995
Edizione:Ti 1 pan
Serie:Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Jing bu ; di 13 zhong.
Soggetti: