Ku-liang chuan chu tzu so yin = A concordance to the Guliangzhuan

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor Corporativo: Chinese University of Hong Kong. Institute of Chinese Studies.
Outros Autores: Guliang, Chi., Confucius.
Formato: Livro
Idioma:Chinese
Publicado em: Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan, 1995
Edição:Ti 1 pan
coleção:Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Jing bu ; di 13 zhong.
Assuntos: