Old Damascus the unknown! within the walls /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kibrīt, Zakarīyā Muhạmmad.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Arabic
Được phát hành: [Damascus] : Z.M. Kibrit, 2002.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:

Pratt - Brooklyn Stacks

Chi tiết quỹ từ Pratt - Brooklyn Stacks
Số hiệu: 720.95691 K46 O44 2002