Coaching with colleagues : an action guide to one-to-one learning /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Haan, Erik de.
Tác giả khác: Burger, Yvonne, 1965-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Dutch
Được phát hành: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005.
Những chủ đề:

West Point - Circulating Books

Chi tiết quỹ từ West Point - Circulating Books
Số hiệu: HD58.82 .H312 2005