The eternal darkness : a personal history of deep-sea exploration /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ballard, Robert D.
Tác giả khác: Hively, Will.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2000.
Những chủ đề:

West Point - Circulating Books

Chi tiết quỹ từ West Point - Circulating Books
Số hiệu: GC65 .B275 2000

Adelphi - Main

Chi tiết quỹ từ Adelphi - Main
Số hiệu: GC65 .B275 2000

RPI - Folsom Library Book Stacks

Chi tiết quỹ từ RPI - Folsom Library Book Stacks
Số hiệu: GC65 .B275 2000

Pratt - Brooklyn Stacks

Chi tiết quỹ từ Pratt - Brooklyn Stacks
Số hiệu: 551.4607 B189

Siena - Second Floor

Chi tiết quỹ từ Siena - Second Floor
Số hiệu: GC65 .B275 2000