Physical training made easy : in accordance with the new infantry drill as taught at Aldershot.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chatham : Gale & Polden, 1889.
Loạt:Gale & Polden's military series; vol. 6.
Những chủ đề:

West Point - Special Collection

Chi tiết quỹ từ West Point - Special Collection
Số hiệu: U325.G7 P49 1889