Underwater acoustic data processing /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: NATO Advanced Study Institute on Underwater Acoustic Data Processing Kingston, Ont.), North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division.
Tác giả khác: Chan, Y. T., 1940-
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, ©1989.
Loạt:NATO ASI series. Applied sciences ; no. 161.
Những chủ đề:

RPI - Folsom Library Book Stacks

Chi tiết quỹ từ RPI - Folsom Library Book Stacks
Số hiệu: QC242.2 .U53 1988