The information manifold : why computers can't solve algorithmic bias and fake news /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Badia, Antonio (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2019]
Loạt:History and foundations of information science.
Những chủ đề: