American public buildings of today; city halls -- court houses -- municipal buildings -- fire stations -- libraries -- museums -- park buildings,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sexton, R. W. 1884-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, Architectural book publishing co., inc. [c1931]
Những chủ đề:

Pratt - Brooklyn Stacks

Chi tiết quỹ từ Pratt - Brooklyn Stacks
Số hiệu: 720.973 S518 A512 1931