Military chemistry and chemical agents /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United States. War Department.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington : War Department : For sale by the Supt. of Docs., U. S. Govt. Print. Off, 1942
Loạt:War Department technical manual ; TM 3-215.
Những chủ đề: