An English-Chinese glossary of American criminal law and criminal procedure law /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kiang, Yi-seng, 1908-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Chinese
Được phát hành: Boston : Cheng & Tsui Co., 1989
Loạt:C & T Asian language series
Những chủ đề: