Human resources guidebook for graphic arts managers /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Burmeister, Peter.
Tác giả của công ty: National Association for Printing Leadership.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Paramus, N. J. : National Association for Printing Leadership, c2002.
Những chủ đề:

RIT - Library Offsite Collections - Books

Chi tiết quỹ từ RIT - Library Offsite Collections - Books
Số hiệu: Z244.5 .B876 2002