Laws of athletics and general rules : compiled for the use of the U.S. Army /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Totten, Charles Adiel Lewis, 1851-1908, USMA 1873.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington : [s.n.], c1891.
Phiên bản:Rev. ed.
Những chủ đề:

West Point - Special Collection

Chi tiết quỹ từ West Point - Special Collection
Số hiệu: U323 .T.6 1891