The opiate

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Birch, Samuel, 1757-1841.
Tác giả của công ty: Henry E. Huntington Library and Art Gallery.
Tác giả khác: Attwood, Thomas, 1765-1838.
Định dạng: Microfilm Bản thảo Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1797
Loạt:Three centuries of drama. English, 1737-1800. Larpent collection
Three centuries of English and American plays, 1500-1830
Những chủ đề: