Stresses in a rotating axisymmetric disk : a new elasticity solution for radially varying thickness and temperature profiles /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sullivan, Sean F.
Định dạng: Bản thảo Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2001.
Những chủ đề:

RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)

Chi tiết quỹ từ RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)
Số hiệu: RAH Eng Seminar S952 2001