Van Gogh : the birth of an artist /

In 1878, at age 25, Vincent van Gogh (1853-1890) arrived in the area of Belgium known as the Borinage to work as a Protestant evangelist in rural coal mining communities. He failed in that vocation, and after months of soul-searching, in August 1880, he decided to become an artist. This fascinating...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vellekoop, Marije (Tác giả)
Tác giả khác: Heugten, Sjraar van (Biên tập viên), Gogh, Vincent van, 1853-1890.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Dutch
French
Được phát hành: Brussels : Mercatorfonds, [2015]
Những chủ đề:

RIT - Shelves (Ritter Arena)

Chi tiết quỹ từ RIT - Shelves (Ritter Arena)
Số hiệu: ND653.G7 A4 2015