Trích dẫn APA

Foote, S. (1758). The diversions of the morning.

Trích dẫn kiểu Chicago

Foote, Samuel. The Diversions of the Morning. 1758.

Trích dẫn MLA

Foote, Samuel. The Diversions of the Morning. 1758.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.